song lyrics / शुभांगी जोशी / Maana Manva Vaa Parmeshwar lyrics  | FRen Français

Maana Manva Vaa Parmeshwar lyrics

Performers शुभांगी जोशीमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीमहेश हिरेमठ

Maana Manva Vaa Parmeshwar song lyrics by शुभांगी जोशी official

Maana Manva Vaa Parmeshwar is a song in Marathi

माना मानव वा परमेश्वर
माना मानव वा परमेश्वर
मी स्वामी पतितांचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा

दैवजात दुःखानी मनुजा पराधीन केले
दैवजात दुःखानी मनुजा पराधीन केले
त्या पतितांचे त्या पतितांचे केवळ रडणे मजला ना रुचले
भूषण रामा एकपत्निव्रत
भूषण रामा एकपत्निव्रत मला नको तसले
मोह न मजला कीर्तीचा मी नाथ अनाथांचा

मोह न मजला कीर्तीचा मी नाथ अनाथांचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा

रुक्मिणी माझी सौंदर्याची
रुक्मिणी माझी सौंदर्याची प्रकटे जणु प्रतिमा
किंचित हट्टी परंतु लोभस असे सत्यभामा
तरीही वरितो सहस्त्र सोळा आ आ आ आ
तरीही वरितो सहस्त्र सोळा कन्या मी अमला
पराधीन ना समर्थ घेण्या वार कलंकाचा

पराधीन ना समर्थ घेण्या वार कलंकाचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा

कर्तव्याला मुकता माणूस माणूस ना उरतो
कर्तव्याला मुकता माणूस आ आ आ आ आ
कर्तव्याला मुकता माणूस माणूस ना उरतो
हलाहलाते प्राशुन शंकर
हलाहलाते प्राशुन शंकर देवेश्वर ठरतो
जगता देण्या संजीवन मी
जगता देण्या संजीवन मी कलंक आदरितो
वत्सास्तव मम ऊर फुटावा वत्सल मातेचा

वत्सास्तव मम ऊर फुटावा वत्सल मातेचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा
माना मानव वा परमेश्वर मी स्वामी पतितांचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा
माना मानव वा परमेश्वर मी स्वामी पतितांचा
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Maana Manva Vaa Parmeshwar lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the target
2| symbol at the top of the smiley
3| symbol at the top of the trash
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid