paroles de chanson / शुभांगी जोशी parole / Maana Manva Vaa Parmeshwar lyrics  | ENin English

Paroles de Maana Manva Vaa Parmeshwar

Interprètes शुभांगी जोशीमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीमहेश हिरेमठ

Paroles de la chanson Maana Manva Vaa Parmeshwar par शुभांगी जोशी lyrics officiel

Maana Manva Vaa Parmeshwar est une chanson en Marathi

माना मानव वा परमेश्वर
माना मानव वा परमेश्वर
मी स्वामी पतितांचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा

दैवजात दुःखानी मनुजा पराधीन केले
दैवजात दुःखानी मनुजा पराधीन केले
त्या पतितांचे त्या पतितांचे केवळ रडणे मजला ना रुचले
भूषण रामा एकपत्निव्रत
भूषण रामा एकपत्निव्रत मला नको तसले
मोह न मजला कीर्तीचा मी नाथ अनाथांचा

मोह न मजला कीर्तीचा मी नाथ अनाथांचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा

रुक्मिणी माझी सौंदर्याची
रुक्मिणी माझी सौंदर्याची प्रकटे जणु प्रतिमा
किंचित हट्टी परंतु लोभस असे सत्यभामा
तरीही वरितो सहस्त्र सोळा आ आ आ आ
तरीही वरितो सहस्त्र सोळा कन्या मी अमला
पराधीन ना समर्थ घेण्या वार कलंकाचा

पराधीन ना समर्थ घेण्या वार कलंकाचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा

कर्तव्याला मुकता माणूस माणूस ना उरतो
कर्तव्याला मुकता माणूस आ आ आ आ आ
कर्तव्याला मुकता माणूस माणूस ना उरतो
हलाहलाते प्राशुन शंकर
हलाहलाते प्राशुन शंकर देवेश्वर ठरतो
जगता देण्या संजीवन मी
जगता देण्या संजीवन मी कलंक आदरितो
वत्सास्तव मम ऊर फुटावा वत्सल मातेचा

वत्सास्तव मम ऊर फुटावा वत्सल मातेचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा
माना मानव वा परमेश्वर मी स्वामी पतितांचा
भोगी म्हणुनी उपहासा मी योगी कर्माचा
माना मानव वा परमेश्वर मी स्वामी पतितांचा
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Maana Manva Vaa Parmeshwar

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de la valise
2| symbole en bas du smiley
3| symbole en bas de l'oeil
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid