paroles de chanson / महेश हिरेमठ parole / Priticha Zul Zul Paani lyrics  | ENin English

Paroles de Priticha Zul Zul Paani

Interprètes महेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Paroles de la chanson Priticha Zul Zul Paani par महेश हिरेमठ lyrics officiel

Priticha Zul Zul Paani est une chanson en Marathi

प्रीतीचं झुळझुळ पाणी
वाऱ्याची मंजुळ गाणी
रोमांच सर्वांगी गेले मी न्हाऊनी
रोमांच सर्वांगी गेले मी न्हाऊनी
प्रीतीचं झुळझुळ पाणी
वाऱ्याची मंजुळ गाणी
रोमांच सर्वांगी गेले मी न्हाऊनी
रोमांच सर्वांगी गेले मी न्हाऊनी
प्रीतीचं झुळझुळ पाणी

हा जीव वेडा हं हं होई थोडा थोडा
वेड्या मनाचा हं हं बेफाम घोडा
दौडत आला सखे तुझा बंदा
चल प्रेमाचा रंगू दे विडा
साजणा मी तुझी कामिनी
प्रीतीचं झुळझुळ पाणी

मी धुंद झाले हं हं मनमोर डोले
पिसाऱ्यातुनी हे हं हं खुणावित डोळे
डोळ्यांत जाळे खुळी मीच झाले
स्वप्न फुलोरा मनांत झुले
मी तुझा हंस ग मानिनी
प्रीतीचं झुळझुळ पाणी
वाऱ्याची मंजुळ गाणी
रोमांच सर्वांगी गेले मी न्हाऊनी
रोमांच सर्वांगी गेले मी न्हाऊनी
प्रीतीचं झुळझुळ पाणी
हं हं हं हं हं हं हं
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Priticha Zul Zul Paani

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas du téléviseur
2| symbole à gauche de l'appareil photo
3| symbole en haut de la loupe
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid