paroles de chanson / शुभांगी जोशी parole / Yuge Athavis Vithalichi Aarti lyrics  | ENin English

Paroles de Yuge Athavis Vithalichi Aarti

Interprètes शुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Paroles de la chanson Yuge Athavis Vithalichi Aarti par शुभांगी जोशी lyrics officiel

Yuge Athavis Vithalichi Aarti est une chanson en Marathi

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा
पुण्डलिकाचे भेटि परब्रह्म आले गा
चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा
जय देव जय देव
जय देव जय देव जय पांडुरंगा
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा
जय देव जय देव

तुळसीमाळा गळा कर ठेऊनी कटी
कासे पीताम्बर कस्तुरी लल्लाटी
देव सुरवर नित्य येती भेटी
गरुड हनुमन्त पुढे उभे राहती
जय देव जय देव
जय देव जय देव जय पांडुरंगा
खुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा
जय देव जय देव

धन्य वेणूनाद अणुक्षेत्रपाळा
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा
राई रखुमाबाई राणीया सकळा
ओवाळितो राजा विठोबा सावळा
जय देव जय देव
जय देव जय देव जय पांडुरंगा
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा
जय देव जय देव

ओवाळू आरत्या कुरवण्ड्या येती
चन्द्रभागेमाजी सोडुनिया देती
दिण्ड्या पताका वैष्णव नाचती
पण्ढरीचा महिमा वर्णावा किती
जय देव जय देव
जय देव जय देव जय पांडुरंगा
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा
जय देव जय देव
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Yuge Athavis Vithalichi Aarti

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas du casque
2| symbole à droite de la loupe
3| symbole à gauche de l'ampoule
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid