song lyrics / अवधुद गुप्ते / Pari Mahnu Ki lyrics  | FRen Français

Pari Mahnu Ki lyrics

Performers अवधुद गुप्तेस्वप्निल बांदोडकर.स्वप्निल बांदोडकरअवधूत गुप्तेस्वप्नील जोशीस्वप्नील बांदोडकरस्वप्नील बांदोडकरअवधूत गुप्तेस्वपनिल बंदोडकर

Pari Mahnu Ki song lyrics by अवधुद गुप्ते official

Pari Mahnu Ki is a song in Marathi

परी म्हणू की सुंदरा तिची तर्‍हा असे जरा निराळी
तिची अदा करी फिदा
ही मेनका ही मेनका ही मेनका कुणी जणु निघाली
परी म्हणू की सुंदरा तिची तर्‍हा असे जरा निराळी
तिची अदा करी फिदा
ही मेनका ही मेनका ही मेनका कुणी जणु निघाली

या या या या या
तिचे वळून पाहणे मधाळ गोड बोलणे
कधी खट्याळ हासुनी हळूच जीभ चावणे होहो
तिचे वळून पाहणे मधाळ गोड बोलणे
कधी खट्याळ हासुनी हळूच जीभ चावणे
मोकळा करुन मीच हे कधीच दिलं तिच्या हवाली
तिची अदा करी फिदा
ही मेनका ही मेनका ही मेनका कुणी जणु निघाली
परी म्हणू की सुंदरा तिची तर्‍हा असे जरा निराळी
तिची अदा करी फिदा
ही मेनका ही मेनका ही मेनका कुणी जणु निघाली
आइ आम इन दि स्काय लेट्स गो फ्लाय

हजारदा ती भेटते बोलु बोलु वाटते
बोलणे मनातले परि मनीच राहते होहो
हजारदा ती भेटते बोलु बोलु वाटते
बोलणे मनातले परि मनीच राहते
मोहिनी तिची अशी फुले जशी हजार भोवताली
तिची अदा करी फिदा
ही मेनका ही मेनका ही मेनका कुणी जणु निघाली
परी म्हणू की सुंदरा तिची तर्‍हा असे जरा निराळी
तिची अदा करी फिदा
ही मेनका ही मेनका ही मेनका
कुणी जणु निघाली
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Pari Mahnu Ki lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol to the right of the suitcase
2| symbol to the right of the camera
3| symbol to the left of the star
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid