song lyrics / अवधुद गुप्ते / Rani Majhya Malyamandi lyrics  | FRen Français

Rani Majhya Malyamandi lyrics

Performers अवधुद गुप्तेवैशाली सामंतअवधूत गुप्तेवैशाली सावंतVaishali Samantवैशाली सामंतअवधूत गुप्ते

Rani Majhya Malyamandi song lyrics by अवधुद गुप्ते official

Rani Majhya Malyamandi is a song in Marathi

ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग

काळी माती नीळ पानी हिरव शिवार
ताज्या ताज्या माळव्याच्या भुईला या भार
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग
काळी माती नीळ पानी हिरव शिवार हा हा हा हा
ताज्या ताज्या माळव्याच्या भुईला या भार
ज्वानीच्या या मळ्या मंदी पिरतीचा पानी
बघायाला कवतिक आलं नाही कुनी
माळ्याला या माळ्येवाली भेटलीच नाई
आगं रानी माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय हे हे हे हे हे
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग टुडू
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग ह्म ह्म ह्म ह्म आहा

काकडीचा बांधा तुझा मिरचीचा तोरा
मुळ्यावानी कडू तरी रंग गोरा गोरा
तुझा मिरचीचा तोरा तुझा रंग गोरा गोरा
तुझा मिरचीचा तोरा तुझा रंग गोरा गोरा
ए पोरी
काकडीचा बांधा तुझा मिरचीचा तोरा
मुळ्यावानी कडू तरी रंग गोरा गोरा
लीम्बावानी कांती तुझी बीटावानी ओठ
टंब्याटाचे गाल तुझे भेन्डीवानी बोटं
काळजात मंडई तू मांडशील काय
आगं रानी माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय हे हे हे हे हे
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग टुडू
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग

हे हे ओ ओ अग अग अग अग
नको दाऊ भाजीवाल्या फुकाचा रुबाब
भाजी तुझी वर ताजी आतून खराब
नको दाऊ फुकाचा रुबाब तुझी भाजी आतून खराब
नको दाऊ फुकाचा रुबाब तुझी भाजी आतून खराब
नको दाऊ भाजीवाल्या फुकाचा रुबाब
भाजी तुझी वर ताजी आतून खराब
गोड गोड बोलशील पाडशील फशी
भाजी तुझी पाटीमंदी घेऊ तरी कशी
आजकाल कुनाचाबी भरवासा नाई
ए रानी माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय हे हे हे हे हे
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग टुडू
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग

हे हे हे हे हे हे हे हे हे हे
तुझ्यासाठी शिवाराची केली मशागत
खूरापला जीव दिलं कालाजाच खत
राखायाला मळा केली डोल्याचीया वात
बुजगावण्याच्या परी उभा दिनरात
नको जाळू दिनरात नको जीव टांगू
ठाव हाय मला सारं नको काही सांगू
पिरतीत राजा तुझ्या न्हाई काही खोड
तुझ्या हाती मिरचीबी लागतीया गोड
माझ्या संग मळा तुझं कसशील काय
आगं आईग रानी माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय हे हे हे हे हे

ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग टुडू
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग टुडू हे हे हे हे हे
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग हे हे हे हे हे
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग हे हे हे हे हे
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग हे हे हे हे हे
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग टुडू हे हे हे हे हे
ढिपाडी ढिपांग ढिचीपाडी ढिपांग हे हे हे हे हे
इडीबाडी ढिचीबाडी ढिपांग हे हे हे हे हे
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Rani Majhya Malyamandi lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the left of the cross
2| symbol at the bottom of the cloud
3| symbol to the left of magnifying glass
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid