song lyrics / महेश हिरेमठ / Firtya Chakavarti Desi Matila lyrics  | FRen Français

Firtya Chakavarti Desi Matila lyrics

Performers महेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथ

Firtya Chakavarti Desi Matila song lyrics by महेश हिरेमठ official

Firtya Chakavarti Desi Matila is a song in Marathi

फिरत्या चाकावरती देशी मातीला आकार
विठ्ठला तू वेडा कुंभार
विठ्ठला तू वेडा कुंभार
माती पाणी उजेड वारा
तूच मिसळशी सर्व पसारा
माती पाणी उजेड वारा
तूच मिसळशी सर्व पसारा
आभाळच मग ये आकारा
तुझ्या घटांच्या उतरंडीला
नसे अंत ना पार
तू वेडा कुंभार
विठ्ठला तू वेडा कुंभार

घटाघटांचे रूप आगळे
प्रत्येकाचे दैव वेगळे
घटाघटांचे रूप आगळे
प्रत्येकाचे दैव वेगळे
तुझ्याविना ते कोणा न कळे
मुखी कुणाच्या पडते लोणी कुणा मुखी अंगार
तू वेडा कुंभार
विठ्ठला तू वेडा कुंभार

तूच घडविशी तूच तोडीसी
कुरवाळीशी तू तूच ताडिसी
तूच घडविशी तूच तोडीसी
कुरवाळीशी तू तूच ताडिसी
न कळे यातून काय जोडीशी
देसी डोळे परी निर्मिसी तयांपुढे अंधार
तू वेडा कुंभार
विठ्ठला तू वेडा कुंभार
फिरत्या चाकावरती देशी मातीला आकार
विठ्ठला तू वेडा कुंभार
विठ्ठला तू वेडा कुंभार
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Firtya Chakavarti Desi Matila lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the cloud
2| symbol to the left of the calculator
3| symbol to the left of the target
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid