song lyrics / महेश हिरेमठ / Daul Morachya Mansa lyrics  | FRen Français

Daul Morachya Mansa lyrics

Performers महेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Daul Morachya Mansa song lyrics by महेश हिरेमठ official

Daul Morachya Mansa is a song in Marathi

जीवाशिवाची बैलजोड लाविल पैजंला आपली कुडं

डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा
डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा
तान्या सर्जाची हि नाम जोडी
तान्या सर्जाची हि नाम जोडी
कुना हुवीत हाती घोडी माझ्या राजा रं
कुना हुवीत हाती घोडी माझ्या राजा रं
डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा

धरती आभाळाची चाकं
त्याच्या दुनवेची हो गाडी
धरती आभाळाची चाकं
त्याच्या दुनवेची हो गाडी
सुर्व्या चंदराची हो जोडी
सुर्व्या चंदराची हो जोडी
त्याच्या सर्गाची रं माडी सर्गाची माडी
त्याच्या सर्गाची रं माडी सर्गाची माडी
डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा

सती शंकराची माया
इस्‍नू लक्षुमीचा राया
सती शंकराची माया
इस्‍नू लक्षुमीचा राया
पुरुस परकरतीची जोड
पुरुस परकरतीची जोड
डाव परपंचाचा मांडी माझ्या राजा रं
डाव परपंचाचा मांडी माझ्या राजा रं
डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा
तान्या सर्जाची हि नाम जोडी
तान्या सर्जाची हि नाम जोडी
कुना हुवीत हाती घोडी माझ्या राजा रं
कुना हुवीत हाती घोडी माझ्या राजा रं
डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा
डौल मोराच्या मानचा रं डौल मानचा
येग रामाच्या बानाचा रं येग बानाचा
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Daul Morachya Mansa lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol at the top of the clock
2| symbol at the top of the padlock
3| symbol at the top of the eye
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid