song lyrics / महेश हिरेमठ / मज भेटुनी जा हो lyrics  | FRen Français

मज भेटुनी जा हो lyrics

Performers महेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

मज भेटुनी जा हो song lyrics by महेश हिरेमठ official

मज भेटुनी जा हो is a song in Marathi

मज भेटुनी जा हो दत्तसख्या अवधूता
मज भेटुनी जा हो दत्तसख्या अवधूता
मज भेटुनी जा हो दत्तसख्या अवधूता

का तुम्ही कमंडलु विसरून आला इथे
प्रिय श्वान आज ते तुम्हासवे का नसे
काखेची झोळी ती विसरून गेला कुठे
काखेची झोळी ती विसरून गेला कुठे
परि तुम्हास पुरते ओळखिले मी आता
मज भेटूनी जा हो दत्तसख्या अवधूता

किती व्याकुळतेने तुम्हास मी आळविले
आ आ आ आ
किती व्याकुळतेने तुम्हास मी आळविले
ह्रदयीचे भावही व्यथितपणे कळविले
इंद्रियास दमुनी चित्ताला वळविले
इंद्रियास दमुनी चित्ताला वळविले
का उगाच असली सत्त्वपरीक्षा घेता
मज भेटूनी जा हो दत्तसख्या अवधूता

किती सुयोग सुंदर भेटीचा मज दिला
ना वियोग तुमचा कधी घडावा मला
सर्वस्व भाव मी चरणी तव वाहिला
सर्वस्व भाव मी चरणी तव वाहिला
मन रंगुनी गेले गुरुराया ये आता
मज भेटूनी जा हो दत्तसख्या अवधूता
मज भेटूनी जा हो दत्तसख्या अवधूता
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for मज भेटुनी जा हो lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol to the right of the helmet
2| symbol at the bottom of the bulb
3| symbol to the left of the smiley
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid