song lyrics / शुभांगी जोशी / Are Man Mohana lyrics  | FRen Français

Are Man Mohana lyrics

Performers शुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Are Man Mohana song lyrics by शुभांगी जोशी official

Are Man Mohana is a song in Marathi

अरे मनमोहना अरे मनमोहना अरे मनमोहना
कळली देवा तुला राधिका रे राधिका
कळली राधिका रे कळल्या गोपिका
साधी भोव्ठी मीरा तुला कळली नाही
तुझीमाझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहना रे मोहना रे मोहना
कळली देवा तुला राधिका रे राधिका रे राधिका राधिका
कळली राधिका रे कळल्या गोपिका कळल्या गोपिका
साधी भोव्ठी मीरा तुला कळली नाही
तुझीमाझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहना रे मोहना रे मोहना

ओहो ओहो ओहो ओ ओ ओ ओ

सात सुरांवर तनमन नाचे
तालावरती मधुबन नाचे ओ ओ ओ ओ
सात सुरांवर तनमन नाचे
तालावरती मधुबन नाचे
एक अबोली होती फुलली
एक अबोली होती फुलली
तिच्याकडे नजर तुझी वव्ठली नाही
साधी भोव्ठी मीरा तुला कळली नाही
तुझीमाझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहना रे मोहना रे मोहना आ आ आ आ आ

ओहो ओहो ओहो ओ ओ ओ ओ
ओहो ओहो ओहो ओ ओ ओ ओ

धुंद सुगंधी यमुना लहरी
उजळुन आली गोकुळनगरी आहा आहा आ आ आ आहा आहा
धुंद सुगंधी यमुना लहरी
उजळुन आली गोकुळनगरी
जीवन माझे अंधाराचे
जीवन माझे अंधाराचे
काळीकाळी रात कधी टळली नाही
साधी भोव्ठी मीरा तुला कळली नाही
तुझीमाझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहना रे मोहना रे मोहना आ आ आ आ आ

ओहो ओहो ओहो ओ ओ ओ ओ

उन्हात काया मनात छाया
कशी समजावू वेडी माया ओ ओ ओ ओ
उन्हात काया मनात छाया
कशी समजावू वेडी माया
युग युग सरले डोळे भरले
युग युग सरले डोळे भरले
आशेची कळी कधी फुलली नाही
साधी भोव्ठी मीरा तुला कळली नाही
तुझीमाझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहना रे मोहना रे मोहना
कळली देवा तुला राधिका रे राधिका राधिका रे राधिका
कळली राधिका रे कळल्या गोपिका कळल्या गोपिका
साधी भोव्ठी मीरा तुला कळली नाही
तुझीमाझी प्रीत कधी जुळली नाही
अरे मनमोहना रे मोहना रे मोहना आ आ आ आ आ
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Are Man Mohana lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of magnifying glass
2| symbol at the bottom of the eye
3| symbol to the right of the envelope
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid